” Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
( EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY)

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
Projekt WND-RPSL.11.02.01-24-0395/16-002
Okres realizacji 01.09.2016 -31.08.2019


Zaplanowane w projekcie wsparcia zostało ukierunkowane na zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 196 uczniów technikum uczęszczających do Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie
realizacji projektu, tj. od 01 IX 2016 do 31 VIII 2019 poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Trwa też doposażenie pracowni nauki zawodu, co zwiększa dostęp uczniów oraz nauczycieli do nowoczesnych technologii. Wsparciem w ramach projektu zostaje objętych też 13 nauczycieli zawodu, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu. W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostaną osiągnięte wszystkie obligatoryjne wskaźniki.

Zaplanowane działania:

Utworzenie forum „ Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie dla edukacji zawodowej.
Forum będzie działało od X 2016 przez cały okres trwania projektu w następujących obszarach tematycznych:
a) współdziałanie w opracowywaniu programów dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych
b) prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów przez pracodawców
c) utworzenie sprawnego dwukierunkowego kanału informacyjnego z wykorzystaniem technologii informacyjnej pomiędzy pracodawcami poszukującymi
pracowników/praktykantów a uczniami
d) uczestniczenie pracodawców w próbnych egzaminach zawodowych
e) efektywna organizacja staży zawodowych, w tym określenie wzajemnych oczekiwań na linii szkoła pracodawca
f) rola wyższych uczelni w promowaniu nowych technologii (organizacja zajęć laboratoryjnych)
g) równość szans kobiet i mężczyzn w procesie edukacji zawodowej oraz na rynku pracy. Podczas spotkań będą poruszane zagadnienia związane z dyskryminacją bezpośrednią i pośrednią kobiet na rynku pracy, dyskryminacją wielokrotną oraz ze stereotypami dotyczącymi roli kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej i rodzinnej. Forum w pełnym składzie będzie spotykało się cyklicznie, ok. 4 razy w trakcie trwania projektu odbędą się spotkania walne wszystkich zaangażowanych podmiotów. Codzienna aktywność Forum będzie realizowana w podzespołach powoływanych doraźnie do realizacji konkretnych zadań.

Każdy uczeń/ca uczestniczy:

a) w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego.
b) w jednym lub dwóch kursach dających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na zatrudnienie opisanych w zadaniu 4 (wybór będzie dokonywany przez ucznia w konsultacji z doradcą zawodowym)
c) w indywidualnym doradztwie zawodowym
d) w letnich stażach zawodowych.

Zakup ubrań oraz obuwia roboczo-ochronnego dla uczniów i uczennic uczestniczących w stażach zawodowych organizowanych w ramach projektu

"Szkoła-Pracodawcy-Uczelnie-wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej "

pdfzapytanie_ofertowe_-_ubrania_robocze.pdf520.58 KB

docZAŁĄCZNIK_NR_1.doc167.5 KB

pdfProtokól_z_otwarcia_ofert.pdf784.89 KB

Program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020

Przeczytaj