Projekty unijne

EFS_kolor

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
( EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY)
priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.
Projekt ” Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej”
WND-RPSL.11.02.01-24-0395/16-002
Okres realizacji 01.09.2016 -31.08.2019

Krótki opis projektu
Zaplanowane w projekcie wsparcia zostało ukierunkowane na zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 196 uczniów technikum uczęszczających do Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie
realizacji projektu, tj. od 01 IX 2016 do 31 VIII 2019 poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności i uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie wyższych uczelni i pracodawców w edukację zawodową uczniów. Nastąpi też doposażenie pracowni nauki zawodu, co zwiększy dostęp uczniów nauczycieli do nowoczesnych technologii. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych też 13 nauczycieli zawodu, którzy podniosą swoje kompetencje w zakresie nauczanego przedmiotu. W wyniku zaplanowanych zadań w projekcie zostaną osiągnięte wszystkie obligatoryjne wskaźniki.

Zaplanowane działania:
Utworzenie forum „ Szkoła – Pracodawcy – Uczelnie – wspólnie dla edukacji zawodowej.
Forum będzie działało od X 2016 przez cały okres trwania projektu w następujących obszarach tematycznych:
a) współdziałanie w opracowywaniu programów dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminów zawodowych
b) prowadzenie zajęć specjalistycznych dla uczniów przez pracodawców
c) utworzenie sprawnego dwukierunkowego kanału informacyjnego z wykorzystaniem technologii informacyjnej pomiędzy pracodawcami poszukującymi
pracowników/praktykantów a uczniami
d) uczestniczenie pracodawców w próbnych egzaminach zawodowych
e) efektywna organizacja staży zawodowych, w tym określenie wzajemnych oczekiwań na linii szkoła pracodawca
f) rola wyższych uczelni w promowaniu nowych technologii (organizacja zajęć laboratoryjnych)
g) równość szans kobiet i mężczyzn w procesie edukacji zawodowej oraz na rynku pracy. Podczas spotkań będą poruszane zagadnienia związane z dyskryminacją bezpośrednią i pośrednią kobiet na rynku pracy, dyskryminacją wielokrotną oraz ze stereotypami dotyczącymi roli kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej i rodzinnej.Forum w pełnym składzie będzie spotykało się cyklicznie, ok. 4 razy w trakcie trwania projektu odbędą się spotkania walne wszystkich zaangażowanych podmiotów. Codzienna aktywność Forum będzie realizowana w podzespołach powoływanych doraźnie do realizacji konkretnych zadań.
Każdy uczeń/ca będzie uczestniczył:
a) w zajęciach przygotowujących do egzaminu zawodowego.
b) w jednym lub dwóch kursach dających dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na zatrudnienie opisanych w zadaniu 4 (wybór będzie dokonywany przez ucznia w konsultacji z doradcą zawodowym)
c) w indywidualnym doradztwie zawodowym
d) w letnich stażach zawodowych.
W ramach projektu zostanie również zakupiony sprzęt do pracowni nauki zawodu.

Informacje dla uczniów / uczennic – dokumenty rekrutacyjne

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (2)

Protokół z wyboru

zapytanie ofertowe ZSBC doradcy

ZAŁĄCZNIK NR 1_OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 _OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK_NR_3_UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 _Grupa kapitałowa

ZAŁĄCZNIK_NR_5_WYKAZ_OSÓB

ZAŁĄCZNIK 6__Tajemnica_przedsiębiorstwa

 

Letnie staże zawodowe -dokumenty

REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH W ZSBC

Załącznik nr 1. Umowa o przeprowadzenie stażu

Załącznik nr 8. Wniosek o wypłatę stypendium stażowego.

Załącznik nr 9. Wniosek na zakup biletu

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa -załącznik nr 1

Oświadczenie uczestnika projektu-załącznik nr 2

Zakres danych osobowych uczestnika projektu -załącznik nr 3

Opinia nauczyciela zawodu-załącznik nr 4

Protokół komisji naborowej uczniów/uczennic do projektu rok 2016/17

Ogłoszenia

W związku z tym, że do dnia 07.03. 2017 r. do godziny 11:00 nie wpłynęły żadne oferty przedłużamy termin składania ofert  – dzienniki ZSBC do dnia17.03.2017 r. do godziny 11:00.

Zapytanie ofertowe – dzienniki_ZSBC

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na projekt i druk dzienniczków stażu

Zapytanie ofertowe dotyczące próbnych egzaminów zawodowych

Zapytanie ofertowe – egzaminy próbne_ZSBC

Protokół -próbne egzaminy zawodowe

 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe_ZSBC_doradcy

ZAŁĄCZNIK NR 1_OFERTA

ZAŁĄCZNIK NR 2 _OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK_NR_3_UMOWA

ZAŁĄCZNIK NR 4 _Grupa kapitałowa

ZAŁĄCZNIK_NR_5_WYKAZ_OSÓB

ZAŁĄCZNIK 6__Tajemnica_przedsiębiorstwa

Zapytanie ofertowe – materiały reklamowe_ZSBC

Zapytanie ofertowe – platforma komunikacji

Zapytanie_platforma

OFERTA

OŚWIADCZENIE

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie-kadra zarządzająca projektem

Zapytanie_kadra zarządzająca

Zapytanie_kadra zarządzająca_OFERTA

Zapytanie_kadra zarządzająca_OŚWIADCZENIE

Zapytanie ofertowe z dnia 16.05.2017 r. – ubrania robocze dla stażystów

Protokół z wyboru oferty

Zapytanie ofertowe – ubrania robocze

ZAŁĄCZNIK NR 1

 


erasmus

 

Projekt Erasmus+ – Praktyki zagraniczne – Hiszpania 2018

Opis projektu

Rekrutacja Hiszpania 2018

Lista osób zakwalifikowanych do projektu

 

Projekt Erasmus+

Praktyki Zagraniczne – Frankfurt 2017


Projekt Erasmus+
Praktyki Zagraniczne – Sewilla 2016


Projekt Erasmus+
Praktyki Zagraniczne we Frankfurcie nad Odrą


Projekt Dobre wykształcenie zawodowe
= Dobra praca


Projekt: „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum”Projekt Leonardo:
Praktyki Zagraniczne