KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkół Budowlano–Ceramicznych w Gliwicach, ul. Bojkowska 16, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Dyrektora Placówki. 

2. Współadministratorami danych osobowych są: Prezydent Miasta Gliwice, wykonujący swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskie jednostki organizacyjne wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1. „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”

Link do Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12 sierpnia 2019 r. (tekst ujednolicony) w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów wynikających z wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się pod adresem: /storage/dokumenty-jednostek/zsbc/zo-2019-84.pdf

Niezależnie od tego ustalenia, Pani/Pan może wykonywać swoje prawa również wobec Administratora. 

3. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Andrzej Konecki, kontakt z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 

       korespondencyjnie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

       telefonicznie: 32 2320374 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

      1) oraz przepisy prawa:

           a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

           b) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

           c) rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

      2) zgody osoby, której dane osobowe dotyczą. 

6. Administrator w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym realizuje nauczanie na odległość tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

7. W celu realizacji zadań publicznych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do przetwarzania tych danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

8. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 5 ppkt 1, będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

      a. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,

      b. poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych,

      c. usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody,

          cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

      d. ograniczenia przetwarzania,

      e. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1 jest obowiązkiem ustawowym. 

12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2 jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.