"Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum"


Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia
Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia

Okres realizacji projektu 1.01.2013 - 31.01.2015
Całkowita wartość projektu 423 295,70
Wartość dofinansowania 423 295,70

Opis projektu:

W nowoczesnym społeczeństwie znajomość narzędzi matematycznych stała się niezbędna. Dlatego po 25-letniej przerwie w Polsce przywrócono obowiązkowy egzamin maturalny z matematyki. Kontekst tej decyzji miał perspektywę krajową, ale również szerszą –europejską. UE podjęła wyzwanie stworzenia najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata. Jest to cel Strategii Lizbońskiej, która bardzo mocno stawia na innowacyjność i rozwój technologii. Taki rozwój nie może się odbyć bez przemiany jakościowej w kapitale ludzkim. Europa potrzebuje wielu młodych ludzi, którzy zechcą studiować nauki ścisłe i techniczne. Tymczasem droga, którą musimy przebyć by przywrócić właściwą rangę „królowej nauki” oraz wyzwolić motywację młodych ludzi do jej zgłębiania jest jeszcze długa. Projekt „Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum” ma włączyć się w nurt podnoszenia jakości i atrakcyjności nauczania przedmiotów ścisłych. Projekt obejmie swym zasięgiem dwie szkoły zawodowe: Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach oraz Zespół Szkół Mechaniczno – Elektronicznych w Gliwicach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dwóch gliwickich technikach w obszarze kompetencji matematyczno – przyrodniczych poprzez opracowanie, wdrożenie oraz upowszechnienie interdyscyplinarnego programu nauczania obejmującego skorelowane treści matematyki oraz fizyki na IV
etapie edukacyjnym. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych określonych w następujący sposób:
Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycielek w zakresie nowoczesnych metod i form pracy
Wzbogacenie bazy dydaktycznej 2 techników o wdrożony innowacyjny program nauczania oraz pomoce i narzędzia dydaktyczne
Wzrost u 60%U/U objętych projektem motywacji do nauki matematyki i fizyki
Wzrost o 10%wyników edukacyjnych w obszarze matematyczno - fizycznym osiąganych przez uczniów dwóch gliwickich techników
Działania dla wszystkich szkół zaplanowane w ramach projektu obejmują:
Opracowanie interdyscyplinarnego programu nauczania
Przygotowanie kadry pedagogicznej do wdrażania interwencji
Opracowanie obudowy dydaktycznej do programu interdyscyplinarnego
Wdrożenie oraz ewaluacja interdyscyplinarnego programu nauczania
Organizacja przedsięwzięć wzmacniających motywację U/U
Upowszechnianie rezultatów – konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca projekt - 27. 01. 2015 r.

W dniu 27 stycznia 2015r. w Zespole Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Korelacja przedmiotowa na lekcjach matematyki i fizyki w technikum". Spotkanie było podsumowaniem działań zrealizowanych w ostatnich dwóch latach przez dwa gliwickie technika mieszczące się w Zespole Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach oraz Zespole Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Gliwicach. Podczas konferencji odbył się wykład oraz wręczono nagrody uczniom, którzy wykazali się największym przyrostem wiedzy w dziedzinie matematyki i fizyki."

Program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020

Przeczytaj