„Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca”

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizator / Biuro Projektu
Zespół Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach
Wnioskodawca Projektu – Miasto Gliwice

Okres realizacji: VII 2013 – VI 2015
Wartość projektu: 1.082.063,98
Wartość dofinansowania: 944.100,82
Wkład własny miasta Gliwice: 137.963,16

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr: XX UDA-POKL 09.02.00-24-072/12-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a miastem Gliwice 

Opis projektu:

Grupę docelową projektu stanowi 126 uczniów/c Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach. Projekt „Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca” stanowi program rozwojowy ZSB – C w Gliwicach ukierunkowany na reformę szkoły w celu podniesienia jakości dotychczasowych zajęć oraz poszerzenie oferty o elementy podnoszące kwalifikacje absolwentów adekwatnie do potrzeb rynku pracy. Na program składają się:

-organizacja dodatkowych zajęć z przedmiotów zawodowych,
-wdrożenie współpracy z pracodawcami w organizacji staży zawodowych,
-organizacja dodatkowych zajęć z matematyki, biologii i fizyki ze szczególnym uwzględnieniem ICT
-organizacja kursów umożliwiających uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
-wdrożenie efektywnego programu doradztwa zawodowego,
-doposażenie szkoły w nowoczesna bazę do nauczania przedmiotów zawodowych.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród 126 uczniów/c Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach w wyniku realizowanego w okresie VII 2013-VI 2015 programu rozwojowego szkoły. Cel główny zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych określonych w następujący sposób:

- rozwój umiejętności praktycznych związanych z kształceniem zawodowym poprzez organizację dodatkowych zajęć zawodowych oraz realizowane we współpracy z pracodawcami staże w okresie trwania projektu
- nabycie dodatkowych kwalifikacji zawodowych w okresie trwania projektu poprzez udział w zawodowych kursach kwalifikacyjnych
- podniesienie wiedzy i umiejętności w obszarze wybranych kompetencji kluczowych poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych wykorzystujących ICT w procesie dydaktycznym
- wdrożenie efektywnego programu doradztwa edukacyjno-zawodowego
- poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez doposażenie ZSB - C w nowoczesny sprzęt i materiały do nauki zawodu

Działania zaplanowane w ramach projektu obejmują:

1. Dodatkowe zajęcia zawodowe przygotowujące do egzaminów zawodowych. Będą to następujące typy zajęć:
- „Kwalifikacje zawodowe w budownictwie"
- "Kwalifikacje zawodowe geodety"
- „Kosztorysowanie dla geodetów i budowlańców”
- „Kwalifikacje zawodowe technika architektury krajobrazu”
- „Kwalifikacje zawodowe technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”
- „Kwalifikacje zawodowe elektryka”
2. Letnie płatne staże zawodowe dla 55 uczniów/uczennic,
3. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające wybrane kompetencje kluczowe. Zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki, biologii oraz fizyki
4. Zawodowe kursu kwalifikacyjne. Zostaną zorganizowane następujące kursy kwalifikacyjne:
- kurs „Operator koparko – ładowarki”
- kurs „Automatyczne systemy nawadniające”
- kurs „Zarządców i gospodarzy zieleni”
- Kurs na uprawnienia elektryczne SEP
- kurs „Spawanie metodą MAG135 i TIG 141”
- kurs „Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym”
- kurs „Tynkarz-tynki maszynowo – gipsowe”
5. Program doradztwa zawodowego - każdy z uczniów objętych programem odbędzie indywidualne konsultacje.
6. Podniesienie jakości zajęć z przedmiotów zawodowych poprzez doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych w nowoczesny sprzęt w okresie trwania projektu, projekt zakłada doposażenia następujących pracowni:
Zakup wyposażenia pracowni nauki zawodów budowlanych
- betoniarki
- mieszadła do zapraw elektryczne
- rusztowania kozłowe metalowe
- gilotyny do płytek
- wiertarki udarowe
- wkrętarki akumulatorowe.
- podnośniki do płyt kartonowa
- szlifierka kątowa
- agregat tynkarski
Zakup wyposażenia pracowni geodezyjno – architektonicznej
- wagi elektroniczne
- kosiarka spalinowa
- traktor ogrodowy z agregatem tnącym
- pilarka spalinowa
- sekator spalinowy
- dmuchawa do liści
- urządzenie wielofunkcyjne do wykonywania prac ogrodniczych przez cały rok
- niwelator laserowy
- dalmierz laserowy
- niwelatory kodowe
- odbiorniki GPS geodezyjnych
Zakup wyposażenia pracowni energetyki odnawialnej
- zestaw laboratoryjny do badania modułów fotowoltaicznych
- sprężarka powietrza do 6 bar
- maszyna do zgrzewania do czołowego wraz z płyta grzewcza i strugiem do rur o średnicy do 63 mm
Zakup wyposażenia pracowni nauki zawodów elektrycznych
- miernik parametrów instalacji elektrycznej MPI-510 lub MIE -500
- mostek pomiarowy WHEATSTONEA
- przyrząd do badania wyłączników RCD i pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia.

Program operacyjny województwa śląskiego na lata 2014-2020

Przeczytaj