ręka, która przekazuje druki świadectwa dojrzałości

Dyrekcja Zespołu Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach informuje:

1.     Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się od 10 lipca br. od godz. 8:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Budowlano-Ceramicznych. Odbioru świadectw dokonuje uczeń osobiście.

2.     9 lipca br. od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (przekazane przez szkołę we wcześniejszym terminie) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

3.     Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. W załączeniu formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Formularz dotyczy osób, które w terminie głównym egzaminu maturalnego w 2024 r. (w maju) nie zdały egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego ALBO w części ustnej, ALBO w części pisemnej.

Formularz należy WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI i złożyć do dyrektora ZSBC w Gliwicach– w sekretariacie szkoły, najpóźniej do 16 lipca 2024 r. Podpisany formularz może zostać przekazany drogą elektroniczną (w formie skanu załączonego do e-maila), faksem albo złożony osobiście w siedzibie szkoły.

K.Tafil

Formularz Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7)

pdfEM-2024-Zalacznik-7.pdf249.22 KB